Make Equal Check är tjänst som vi erbjuder i form av en granskning av en verksamhet ur ett jämlikhetsperspektiv. För att få en så heltäckande bild som möjligt använder vi oss utav flera olika metoder för materialinsamling.

Exempel på metoder:

● Intervjuer med utvalda personer från ledning, styrelse samt slumpvis utvalda medarbetare från samtliga områden inom verksamheten.

● Deltagarobservationer under interna möten, där vi bland annat för taltidsstatistik kopplat till kön.

● Granskning av interna dokument och policys samt lokaler ur ett jämlikhetsperspektiv.

● Webbenkät där medarbetarna anonymt kan berätta om upplevelser och intryck av arbetsplatsen.

Utöver de formaliserade insamlingsmetoderna försöker vi även att i så stor utsträckning som möjligt finnas närvarande för spontana möten med de anställda.

Granskning är det första steget taget mot en jämlikhet verksamhet på väg framåt. Men Make Equal Check är också ett synliggörande av problem och styrkor. Make Equal ger rekommendationer och tips till vad beställaren kan göra för att utvecklas och bli bättre.

Kim Hof
Kontaktperson Kim Hof
Utbildningssamordnare
kim@makeequal.se
076 - 595 03 38