Varför finns Make Equal?
Vi finns för att förändra! Vi jobbar långsiktigt, metodiskt och förankrande men för att få mer fart på samhällsförändringen behövs det också mod att våga utmana, vända perspektiv, väcka frågor, sätta agendan och skapa debatt. Vi är ständigt aktuella och vill påverka det dagliga samtalet kring de frågor vi arbetar med. Genom ett lösningsfokus vill vi få aktörer med makt att ta ansvar.
 
Hur startade Make Equal?
Make Equal grundades 2010 av Ida Östensson. Stiftelsen hette då Crossing Boarders men bytte namn våren 2016. Ida startade stiftelsen utifrån sina erfarenheter från fritidssektorn och framförallt skateboardkulturen där hon fick höra “det finns inte tjejer som vill”. Ida testade olika metoder tillsammans med andra och såg att det gick att skapa förändring i skateboardkulturen snabbt. Hon lärde sig att det inte finns något som heter “det finns inga tjejer som vill” utan förstod att om en målgrupp inte är hos oss så finns det dolda hinder som gör att målgruppen inte känner sig välkommen. Ida var less på att jämställdhet, inkludering, mångfald och jämlikhetsdebatten alltid hamnade i problemformuleringar och att alla organisationer visste ATT de borde jobba med dessa frågor men aldrig HUR. Make Equal startades för att jobba med metoder och lösningar oavsett om det handlar om utbildning eller opinionsbildning.
 
Vilken organisationsform har Make Equal?
Insamlingsstiftelse. Make Equal stiftades av den nuvarande ordföranden Ida Östensson.
 
Varför är Make Equal en stiftelse?
Vi valde formen stiftelse då vi ville ha en ideell organisationsform men inte en medlemsbaserad organisation. Stiftelse var den perfekta kombinationen mellan ideell förening och aktiebolag.
 
Hur startas en stiftelse?
En stiftelse kan bildas av en eller flera personer för ett särskilt ändamål. Det krävs en egendom (i form av aktier, fastigheter eller pengar) som förvaltas av en styrelse. Mer om det finns på skatteverkets hemsida.
 
På vilket sätt arbetar Make Equal för att nå sina mål?
Vi arbetar med utbildning, opinionsbildning och genom att utveckla ny kunskap i olika projekt. Det kan ni läsa mer om här: https://makeequal.se/om-oss/
 
Vilken målgrupp riktar sig Make Equal till?
Det skiljer sig mellan Make Equals opinionsdel och uppdragsdel. I utbildningar och uppdrag är Make Equals primära målgrupp organisationer och verksamheter i offentlig, privat och ideell sektor. I opinionsdelen är den primära målgruppen allmänheten , makthavare och beslutsfattare.
 
Hur finansieras Make Equal?
Make Equal finansieras dels genom försäljning av utbildningar, föreläsningar och konsulttjänster, dels genom projektbidrag från exempelvis Arvsfonden, MUCF, Internetfonden och Postkodlotteriet. Intäkterna som tillkommer stiftelsen är till för att utveckla och bredda verksamheten. Det är också möjligt för privatpersoner och/eller organisationer att stötta Make Equals arbete genom donationer och gåvor.
 
Har stiftelsen någon religiös eller partipolitisk koppling?
Stiftelsen är religiöst och partipolitiskt obunden.
 
Går det att engagera sig i Make Equal?
Vi är inte en organisation som organiserar ideellt engagemang utan består av anställda, konsulterande utbildare och en tillsatt styrelse. Däremot går det att bidra till vårt arbete genom att stötta oss i sociala medier, delta i våra kampanjer och ibland hjälpa oss med specifika insatser – i dessa fall ber vi om hjälp i våra sociala medie-kanaler.
 
Hur går det till att bli utbildare hos Make Equal?
Vi har en utbildarpool med ett tiotal utbildare. Poolen uppdateras vid bortfall eller när vi behöver kompetensförstärkning inom något fält/diskrimineringsgrund. Ungefär en gång per år utlyser vi förstärkning till poolen och använder oss av kompetensbaserad rekrytering. Läs mer om Make Equals utbildare här: https://makeequal.se/utbildare/
 
Vad menas med kompetensbaserad rekrytering och varför använder Make Equal det?
Med kompetensbaserad rekrytering menas att rekryteringsprocessen fokuserar på kompetensen som efterfrågas i stället för allmän erfarenhet i form av CV. Vi använder oss av den modellen för att inte omedvetet lägga in värderingar i det vi läser i CV:t. Det kan gälla sådant som egentligen är irrelevant för tjänsten, om personen ändå har visat på kunskapen som efterfrågas för tjänsten i arbetsprovet. Processen är alltid anonym – vi vet inte namn, kön eller ålder på personen. Processen inleds med att de sökande svarar på ett antal frågor. Sedan kallas de utvalda till intervju där samtliga sökande får exakt samma kompetensbaserade frågor och arbetsprover. I denna rekryteringsform tar vi alltså inte emot CV eller personligt brev.
 
Var har Make Equal kontor?
Stiftelsen har två kontor. Ett i Stockholm och ett i Umeå.
 
Vilka sitter i Make Equals styrelse?
Make Equals styrelse består av fem ledamöter och en ordförande. Styrelsen arbetar på ideell basis och inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av stiftelsen. Vi eftersträvat alltid att ha en sammansättning av ledamöter som kompletterar varandra utifrån erfarenheter och kompetensområden så att vi på bästa sätt kan nå de strategiska utmaningar som stiftelsen står inför. Läs mer om vilka personer som sitter i styrelsen här: https://makeequal.se/styrelse/
 
Vad innebär Make Equals lösningsfokus?
Lösningsfokus innebär ett arbete där fokuset flyttas från problem till lösning. Alltid. Vi går till exempel aldrig in i en debatt utan att också ge förslag på hur problemet kan åtgärdas och vi lägger alltid större vikt vid praktiska metoder än beskrivning av problembilden när vi är ute och föreläser eller utbildar.
 
Hur ger Make Equals arbete resultat?
Make Equal har sedan starten 2010 utbildat över 100 000 personer, från tusentals verksamheter. Verksamheterna har fått verktyg och metoder för hur de kan skapa mer jämlika verksamheter. Genom våra kampanjer har vi nått över 100 miljoner människor i mediereach och flyttat fokus i flera politiska debatter.
 
Vilka sociala medier-kanaler finns Make Equal på?
Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.
 
Hur jobbar Make Equal i de kanalerna?
Vi använder våra kanaler till att sprida våra kampanjer och vårt arbete.
Läs vår kommentarspolicy för sociala medier här
 
Hur kontaktar jag Make Equal?
Kontakt med oss sker enklast över mail. Du hittar kontaktuppgifter här: https://makeequal.se/kontakt/
 
Vilka samarbetar Make Equal med?
Vi tror mycket på samarbeten och ser därför alltid till att bjuda in andra relevanta aktörer när vi startar projekt eller kampanjer. Vi driver exempelvis projektet Flickaplattformen tillsammans med organisationen Hungerprojektet, Make Equal Music tillsammans med föreningen Popkollo och samarbetar med ett flertal organisationer inom projektet Skärpning. När vi skriver debattartiklar eller arrangerar manifestationer gör vi det gärna tillsammans med andra. Våra samarbeten varierar över tid och beroende på vilka områden vi verkar inom.
 
Vilka anlitar Make Equal?
Make Equal anlitas för certifieringar, utbildningar, föreläsningar och konsulttjänster av organisationer och företag inom alla samhällssektorer.https://makeequal.se/utbildningskoncept/
 
Hur definierar Make Equal centrala begrepp såsom jämlikhet, jämställdhet och inkludering?
Definitioner på våra centrala begrepp hittar du i vår ordlista.
 
Kan ni hjälpa mig att sprida information om mitt evenemang?
Vi får många frågor från arrangörer av bra och viktiga evenemang, som vill att vi ska använda vår kanal för att marknadsföra dessa. Oftast tackar vi nej. Vi vill att det som postas i våra sociala kanaler ska ha en direkt koppling till vår egen verksamhet. Anledningen är att vi inte vill tappa fokus – skulle vi tacka ja till alla frågor vi får och börja sprida information om alla andras arrangemang och kampanjer skulle vi inte kunna få samma genomslag när vi gör det vi gör allra bäst: erbjuda praktiska lösningar i jämlikhetsarbetet.