Tillsammans med Hungerprojektet driver vi projektet “Flickaplattformen” som är en samlingspunkt för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Tillsammans gör vi större skillnad och skapar förändringar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Ett projekt utifrån Flickaperspektivet
Flickaperspektivet är insikten om att personer som identifierar sig som flickor har begränsade möjligheter att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck och övertygelsen om att detta bör förändras. Orsakerna till diskrimineringen och förtrycket bottnar sig i samhällets maktstrukturer. Även om diskrimineringen och förtrycket tar sig olika uttryck så är det liknande strukturer som är orsaken världen över.

Flickaplattformen vill

  • att det i arbetet med flickors rättigheter bara finns samarbetspartners, inga konkurrenter.
  • att flickors status höjs så att alla flickor har möjlighet att leva ett liv fritt från diskriminering och förtryck.
  • att makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten får ökad kunskap om flickafrågor.
  • att flickors rättigheter och möjligheter blir ett prioriterat område bland makthavare, civilsamhällesaktörer och allmänheten.
  • att samhället i Sverige och världen blir mer inkluderande och jämställt så att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsförmåga, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, socioekonomi och/eller ålder har samma status, rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Se film om projektet med svensk text:

 

Se film om projektet med engelsk text: