Reflektera kring hinder

december 4, 2018

Utgå från diskrimineringsgrunderna (etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, religion eller annan tro, sexuell läggning och ålder) och reflektera ihop med kollegorna om ni tror att det kan finnas exkluderande moment kopplat till någon av dem i er verksamhet. Vad kan ni i så fall göra för att röja bort dessa?