Integritetspolicy

Make Equal värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter. Det innebär att du som givare tydligt ska bli informerad om hanteringen av dina personuppgifter. Vi har också utformat interna rutiner för att följa gällande lagstiftning på området och säkerställa god hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig. När du har kontakt med oss genom att använda våra tjänster, kontaktar oss via telefon, e-post, kontaktformulär på vår hemsida eller via brev, laddar ned material från vår hemsida eller är med vid våra event eller kampanjer behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress och annan personlig information. Exempel på personuppgifter vi samlar in från dig är när du besöker vår hemsida eller sociala medier. I dessa fall kommer vi att behandla personuppgifter som information om din IP-adress, vilka undersidor du besökt och om du öppnat vår e-post.

Varför behandlar vi personuppgifterna och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Om du företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress och annan personlig information. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning, behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot din organisation. Vi kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan den organisation du företräder och oss för bokföringsändamål. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa lagen.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter så länge som vi behöver för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Dina personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. En uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre behövs kan alltså finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål. Vi behandlar personuppgifter om dig som behövs för att fullgöra vårt avtal med den organisation du företräder under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med organisationen. Vi kommer att behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress och annan personlig information för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med den organisation du företräder och ett år därefter. Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av anställda på Make Equal. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas av aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter säljs inte vidare och behandlas inte av annan part. Vi behandlar dina personuppgifter inom EU och EES.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Kontaktuppgifter (personuppgiftsansvarig)

Insamlingsstiftelsen Make Equal

Organisationsnummer: 802477-6356

info@makeequal.se

Kontaktuppgifter (dataskyddsombud)

Frida HasselbladE-mail: frida@makeequal.se

Frågor eller klagomål?

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss på våra kontaktuppgifter ovan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se